Tips og tricks til ansøgningen

Hvem kan søge og hvilke partnerskaber?

Partnerskaber indgået mellem forsyninger, forskningsinstitutioner, rådgivere og leverandører vægtes højt i vurderingen. I 2017 er det frivilligt for vandselskaber at bidrage til VUDP. Det er endvidere muligt for vandselskaber at indbetale mere end de fastsatte takster på 1,1 øre pr. kbm. vandmængde. Vandselskaber, der ikke er medlemmer af DANVA kan vælge at indbetale til VUDP og kan derved få mulighed for at søge om midler. Kun bidragere til VUDP kan søge om midler fra VUDP.

Hvad er forskellen mellem en 1. Fase og 2. Fase ansøgning?

Første fase ansøgning er en idétilkendegivelse indeholdende en kortere beskrivelse af projektet, projektsum og ansøgt beløb samt underskrift af projekt- og juridisk ansvarlige.

Til anden fase udvælges ansøgninger fra første fase til en mere uddybende ansøgning. Der skal også vedlægges diverse dokumenter såsom, mini CV’er, organisationsplan, udførligt budget, tidsplan, årsregnskaber for partnerne, formidlingsplan og samarbejdserklæring påført opgave- og rollefordeling samt underskrift af projekt- og juridisk ansvarlige.

Kan jeg være sikker på at min idé og teknologi ikke bliver tyvstjålet?

Vurderingspanelet har underskrevet en fortrolighedserklæring. Se fortrolighedserklæring.

Hvilket sprog skal ansøgningen skrives på?

Som udgangspunkt skal ansøgningen skrives på dansk.

Hvordan bliver tilskuddet udbetalt?

Parterne kan få udbetalt støtte i løbet af projektperioden ved indsendelse af statusrapporter og delregnskaber, der skal godkendes af VUDP. Dette søges af hovedansøger når milepæl eller perioder er afsluttede. Det anbefales, at tage dette med i overvejelserne, når projektet inddeles i milepæle eller perioder.

Hvilken form for regnskab skal der holdes?

Budget- og regnskabsskabelon skal anvendes i projektet, dog først i forbindelse med Fase 2 af ansøgningsrunden. Budgettet  inddeles i partnere og poster såsom tidsforbrug, udstyr og instrumenter, formidling, leje af lab og eller lokaler, andre udgifter (mødeudgifter, rejseudgifter osv). Slutregnskabet skal revideres af en revisor, hvis støttebeløbet overstiger 300.000 kr.

Hvilken slutrapportering kræver VUDP?

Efter at projektet er afsluttet, skal der foreligge en faglig rapport med detaljerede projektresultater og et resumé samt  revideret slutregnskab.

Hvad sker der, hvis projektet ændrer sig økonomisk eller forløbmæssigt eller der sker forsinkelser undervejs?

Hovedansøger skal snarest muligt undervejs tage kontakt til VUDP for at redegøre for ændringer og komme med forslag til afhjælpning, så projektets formål og tidsplan stadig kan opnås. Det er vigtigt, at projektets muligheder for udførelse er udtømte, hvis der opleves tekniske eller samarbejdsmæssige forhindringer.

Kan man få mere i tilskud end tilsagnsbeløbet undervejs eller efter at projektet er afsluttet?

Det er ikke muligt at få udvidet tilsagnsbeløbet. Vandselskaberne kan dog søge om midler til næste fase, hvis projektet stadig holder sig indenfor kategorien ”Teknologiudvikling, test og demonstration”.

Projektstart og projektafslutning hvornår?

Projektet kan tidligst afholde udgifter efter datoen på tilsagnsbrevet og senest den dato projektet er slutrapporteret - højst 3 år efter tilsagnsdatoen.

Hvor lang tid må projektet forløbe?

Slutrapport og revideret slutregnskab skal være VUDP i hænde senest 3 år efter tilsagnsdato.

Kan der vedlægges dokumenter til fase 1 ansøgning?

Nej, det er først muligt at vedlægge dokumenter, hvis man inviteres til at indsende en uddybende ansøgning i anden fase.

Kan der indsendes ansøgning på e-mail i stedet for online?

Nej, alle ansøgninger skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema.

Får jeg en kvittering for indsendelse af ansøgningen?

Ja, du vil modtage en e-mail med kvittering for modtagelsen og besked om hvornår du kan forvente at få svar på ansøgningen. Heri vil også et ID nr. fremgå. Dette ID skal du bruge i kommunikationen med sekretariatet angående ansøgningen. Med kvitteringen vil der medsendes en pdf af din ansøgning.

Inddeling af faser

Det er hensigtsmæssigt, at ansøger inddeler projektet i projektfaser ud fra, hvornår man ønsker udbetaling af dele af uddelingen.

Kan test og demonstration foregår udenfor Danmark?

Nej, som udgangspunkt skal projektet udføres i Danmark.

Uddelingsvilkår

Modtagere af VUDP projektmidler skal opfylde en række betingelser. Læs mere her.

Revisionsinstruks

Læs VUDP revisionsinstruks for projektuddeling under 300.000 kr. her.

Læs VUDP revisionsinstruks for projektuddeling over 300.000 kr. her.

Yderligere information

Læs mere om VUDP her... eller kontakt Tanja Nielsen på 8793 3568, 2035 1971 eller tn@danva.dk