DANVAs klimakogebog

DANVA har udgivet to klimakogebøger. Den nyeste version er fra 2011 (F&U rapport nr. 19) og hedder:
En kogebog for klimaændringernes effekter på oversvømmelser i byer.

Klimakogebogen beskriver, hvordan danske kommuner kan arbejde med håndteringen af oversvømmelses-problemer og giver et overblik over klimaforandringernes forøgelse af ekstremregn og stigningen i havspejl. Rapporten belyser, hvordan oversvømmelser kan forebygges eller undgås, og det beskrives, hvilke metoder der er til rådighed til analyse af eksisterende systemer og til beregning af effekten af forskellige tiltag mod oversvømmelser.

Efter udarbejdelsen af den første Klimakogebog i 2007 blev flere områder i Danmark ramt af meget langvarig ekstremnedbør. Dette viste begrænsninger i afløbssystemet i kombination med det øvrige vandkredsløb (grundvand og vandløb). Hændelserne viser, at der er et behov for, at kommunerne prioriterer, ikke blot kloaksystemerne, men også de øvrige vandelementer i indsatsen imod oversvømmelser. Nærværende opdatering af klimakogebogen inkluderer derfor også beskrivelser af indsatsen imod oversvømmelser fra hav. Metodebeskrivelserne er begrænset til regnvandssystem, vandløb og hav.
Opdateringen indeholder primært vejledninger til kommunerne med hensyn til at:
•gennemføre analyser og opgradering af afløbssystemerne i byområderne
•gennemføre Klimakogebogsprincippet baseret på de nyeste tal fra IPCC
•indregne opdaterede klimabetingede maksimale vandstande i danske farvande – i.e.tilføjelse af principper for beregning af vindstuvning, som et tillæg til IPPC’s middelvandstande
•identificere områder, som risikerer oversvømmelse på grund af klimaændringer fra vandløb og hav
•Gennemføre analyser og regulering af vandløbene i byområderne

Rapporten er finansieret af DANVA og projektdeltagerne. Rapporten er udarbejdet af Greve Forsyning A/S, Vandcenter Syd, PH-Consult og DHI.
Læs klimakogebogen.