DANVAs klimavision

DANVA har udgivet en vision for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren, som indeholder 5 mål:

• CO2 neutral vandsektor
• Håndtering af regnvand uden oversvømmelser
• Alle forstår ansvarsfordelingen
• Ny betalingslov
• Alt drikkevand fra grundvand

Download folderen her...

DANVA’s mission for proaktiv klimatilpasning er, at vi:

• leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand, baseret på uforurenet grundvand, der er indvundet under størst mulig hensyntagen til vandløb samt værdifulde natur- og vandområder samt behandlet og transporteret med mindst mulig miljøeffekt.

• modtager regnvand, der ikke kan håndteres lokalt hos de tilsluttede forbrugere. Vi transporterer vandet til udledning i det naturlige vandmiljø i en kvantitet og kvalitet, der ikke udgør en sundhedsmæssig eller miljømæssig risiko. Transporten sker på en miljømæssig forsvarlig måde, der tilgodeser forebyggelse af klimaforandringer ved valg af bæredygtig teknologi og praksis.

• mindsker miljøeffekter ved transport, rensning og udledning af spildevand.

DANVA’s vision for proaktiv klimatilpasning


• De ændrede klimaforhold har medført, at vi i år 2100 har skabt et samfund, der ER bæredygtigt. De proaktive forsyninger bidrager til, at landskabet er mangfoldigt, der dyrkes vand og bygges blåt, og byen er grøn og indbydende for borgerne.

• Forsyningerne leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand til borgerne. Rent grundvand er fortsat en tilgængelig ressource, fordi der i naturen er reserveret områder til grundvandsdannelse. Affald fra landbruget nyttiggøres uden risiko for forurening af vandmiljøet.

• I byerne og industriområderne transporterer vi sundhedsfarligt spildevand sikkert bort, og udleder det først til omgivelserne, når det er renset grundigt. De stærkt varierende regnmængder nyttiggøres på forskellig vis i nærmiljøet.

• Allerede i 2025 håndterer vi derfor vand – herunder de øgede regnmængder – som en værdifuld ressource i alle led i vandkredsløbet. Forsyningerne medvirker fortsat til at reducere den globale udledning af drivhusgasser gennem en øget indsats for at opnå energibesparelser, og i 2025 er vandsektoren CO2-neutral.

Læs folderen ”Vision for proaktiv klimatilpasningen i vandsektoren”.