Oversigt over redskaber til udformning af ledelsessystemer

Siden er sidst opdateret d. 7. august 2012. Standarder revideres jævnligt og det er derfor vigtigt at sikre sig, at man arbejder efter de nyeste.

Der eksisterer mange mulige redskaber til at lave ledelsessystemer inden for forskellige emneområder (kvalitet, miljø mv.). Det kan være fordelagtigt at lave et integreret ledelsessystem, der dækker flere/alle områder.

Herunder er en oversigt over væsentlige redskaber, hvis et vandselskab ønsker inspiration/information til at indføre ledelsessystem(er). Et (c) betyder mulighed for certificering. Oversigten er ikke udtømmende. Forslag er meget velkomne og kan sendes til Jens Plesner, mail: jpl@danva.dk, tlf.: 8793 3560.

Afhængigt af vandselskabets størrelse, behov, ambitionsniveau mv. kan der være fordel i at bruge et eller flere IT værktøjer som platform for selskabets ledelsessystem(er). Arbejdsgruppen, der har udarbejdet oversigten, kan ikke anbefale nogle IT værktøjer frem for andre. Kontakt arbejdsgruppens medlemmer for yderligere information – se kontaktoplysninger herunder.

Relevante redskaber til udformning af ledelsessystemer

Herunder finder du korte forklaringer med link til uddybende materiale og kontaktpersoner.

Produktsikkerhed

DDS
Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) er en systematisk metode til styring af drikkevandssikkerheden og kan sammenlignes med de krav en fødevarevirksomhed stilles overfor. Metoden bygger på en risikofaktoranalyse og efterfølgende udarbejdes en plan for den nødvendige styring af risici. DDS giver mulighed for at forebygge i stedet for først at gribe ind, når tingene er gået galt.
DANVA har i samarbejde med Miljøministeriet udarbejdet ”Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret drikkevandssikkerhed – DDS)”, vejledning nr. 72. Vejledningen er i øjeblikket under revision.
Det er ikke muligt at blive certificeret i DDS, men derimod efter ISO 22000 – se mere herunder.
Læs mere: DDS
Kontaktperson: Susanne Kær, VandCenter Syd, E: sk@vandcenter.dk, T: 6313 2319.

DS/EN ISO 22000:2005 (HACCP) (c)
er en international standard for fødevaresikkerhed som er udbredt i levnedsmiddelindustrien. Standarden bygger på HACCP-principperne, og stiller krav til identificering og vurdering af risikofaktorer, og udarbejdelse af HACCP-plan for styring af risici. Vandforsyninger, der har opbygget og implementeret DDS, kan vælge at arbejde på en certificering efter ISO 22000 og dermed fastholde og højne opmærksomheden på systemet.
Læs mere: ISO 22000
Kontaktperson: Susanne Kær – se kontaktoplysninger ovenfor.

Miljøledelse

DS/EN ISO 14001:2004 (c)
Standarden omhandler systematisk miljøledelse og indeholder krav til arbejdet med at planlægge, gennemføre og implementere arbejde med miljøledelse.
Læs mere: DS/EN ISO 14001
Kontaktperson: Henrik Kierkegaard, Brønderslev Forsyning, E: hek@bronderslevforsyning.dk, T: 9645 912.

DS/EN ISO 14004:2010
Vejledning til standard 14001.
Læs mere: ISO 14004
Kontaktperson: Henrik Kierkegaard – kontaktoplysninger ovenfor.

DS/EN ISO 14040:2008/14044:2008 (c)
Standarderne omhandler livscyklusvurderinger og indeholder krav til arbejdet med at planlægge, gennemføre og implementere livscyklusvurderinger .
Læs mere: DS/EN ISO 14040 og DS/EN ISO 14044
Kontaktperson: Henrik Kierkegaard – kontaktoplysninger ovenfor.

EMAS
Dette er den europæiske forordning om miljøstyring og miljørevision (EMAS III: Eco management and audit scheme). Forordningen bygger på ISO 14001 men stiller yderligere krav til blandt andet offentliggørelse af en miljøredegørelse.
Læs mere: EMAS
Kontaktperson: Henrik Kierkegaard – kontaktoplysninger ovenfor.

Energiledelse

DS/EN ISO 50001:2011 (c)

Energiledelsesstandard indeholdende krav til energiledelsessystemer. Der er fokus på systematik og samspil mellem en række elementer med henblik på at sikre realisering af visioner og mål på energiområdet. Bemærk, at energiledelsescertifikater efter DS/EN 16001:2009 skal være konverterede til DS/EN ISO 50001 inden 28. december 2012.
Læs mere: DS/EN ISO 50001 og DS/EN 16001

Kvalitetsledelse

Et kvalitetsstyrelsessystem er et systematisk værktøj til at styre de daglige arbejdsgange, processer, aktiviteter og værdier, for herigennem at sikre den kvalitet, ensartethed og overskuelighed, som forsyningen har sat som mål. Gennem løbende styring, monitering og evaluering sikres, at det ønskede kvalitetsniveau opnås og at kvalitetsniveauet fastlægges under hensyntagen til at sikre tilfredse kunder samt overholdelse af gældende lov- og myndighedskrav.

DS/EN ISO 9001:2008 (c)
Kvalitetsledelsesstandard med fokus på kundetilfredshed ved løbende forbedringer. Kravgrundlag kan være kundekrav, myndighedskrav, branchekrav eller produktkrav.
Læs mere: DS/EN ISO 9001
Kontaktperson: Henrik Juhl Nielsen, Provas, E: hjun@provas.dk, T: 5135 8649.

ISO 9004:2009
Vejledning i ledelsesprincipper – bl.a. kundefokus og procesorientering. Indeholder et værk til selvevaluering.
Læs mere: ISO 9004
Kontaktperson: Henrik Juhl Nielsen – kontaktoplysninger ovenfor.

Arbejdsmiljø

DS/OHSAS 18001:2008 (c)
OHSAS 18001 er en standard med fokus på arbejdsmiljøet. Den indeholder krav til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt de øvrige forhold, der indgår i APV. Der skal etableres et arbejdsmiljøledelsessystem, og der skal sættes mål og udarbejdes politikker for virksomhedens arbejdsmiljø. Risici skal vurderes og dokumenteres, og kommunikationen om arbejdsmiljø i virksomheden skal være tydelig. Har man opnået en certificering efter standarden og lever virksomheden op til betingelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 87 (dvs. ingen væsentlige arbejdsmiljøproblemer og medarbejderinddragelse), bortfalder Arbejdstilsynets screening. Standarden er stort set bygget op som de øvrige ISO standarder, dog har den større fokus på medarbejderinddragelse end eksempelvis ISO 9001 og ISO 14001.
Læs mere: DS/OHSAS 18001
Kontaktperson: Benthe Rasmussen, Nordvand, E: benr@nordvand.dk, T: 3945 6733.

DS/OHSAS 18002:2009
Denne vejledning i serien for vurdering af arbejdsmiljø (OHSAS) giver generelle råd om anvendelsen og indførelsen af OHSAS 18001:2008. Den forklarer de principper der ligger til grund for OHSAS 18001. Vejledningen beskriver hensigten, typiske input, processer og typiske output i forhold til hvert krav i OHSAS 18001. Formålet med dette er at lette forståelsen og implementeringen af OHSAS 18001. OHSAS 18002 stiller ikke krav ud over dem, der angivet i OHSAS 18001, og den foreskriver ikke obligatoriske måder til at implementere OHSAS 18001.
Læs mere: DS/OHSAS 18002
Kontaktperson: Benthe Rasmussen – kontaktoplysninger ovenfor.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 med senere ændringer
Bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø.
En certificering efter OHSAS 18001 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 sidestilles med virksomheder, der har erhvervet et arbejdsmiljøcertifikat efter lov nr. 443 af 7. juni 2001. Virksomheden er dermed undtaget pligten til at oprette/tilknytte sig til en bedriftssundhedstjeneste og er undtaget for screeningsbesøg. Virksomheden kan således få tildelt et særligt anerkendende symbol (kronesmiley) jf. bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø (smileyordningen). Dokumentationen skal være et certifikat udstedt af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af DANAK og det skal indeholde enten den samlede virksomhed eller en eller flere produktionsenheder.
Læs mere: Bekendtgørelse nr. 87
Kontaktperson: Benthe Rasmussen – kontaktoplysninger ovenfor.

Samfundsansvar (CSR)

Virksomheders samfundsmæssige ansvarlighed - også kaldet CSR (Corporate Social Responsibility) - står højere på dagsordenen end nogensinde. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter integrerer hensyn til blandt andet:
• miljø- og klimamæssige forhold
• sociale forhold og menneskerettigheder samt
• bekæmpelse af korruption

Virksomheders arbejde med samfundsansvar er frivilligt. Men i lovgivningen er der krav til, at de ca. 1100 største virksomheder (regnskabsklasse C og D) redegør for deres samfundsansvar. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen.

DS 49001:2011 Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar (c)
Dansk standard for samfundsmæssigt ansvar, som man kan certificeres efter. DS 49001 er baseret på principper, områder og emner samt interessentinddragelse. En certificering efter DS 49001 kan vise omverdenen, at virksomheden har en seriøs og troværdig CSR-profil.

Følgende emner er inkluderet i DS 49001:
• Menneskerettigheder
• Arbejdsforhold
• Forbrugerforhold
• Miljø
• God forretningsskik
• Organisationsledelse
• Lokal samfundsinvolvering og - udvikling
Læs mere: DS 49001
Kontaktperson: Per Bach, Aarhus Vand, E: pba@aarhusvand.dk  T: 8947 1161.

DS 49004:2011 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar
Er en vejledning med det formål at give grundlæggende hjælp til etablering, implementering eller forbedring af et ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar. Vejledningen er baseret på principper og emner i DS 49001, indeholdende eksempler, initiativer og værktøjer. Vejledningen kan bruges som opslags- og inspirationsværk for de specifikke kapitler og afsnit i standarden DS 49001.
Læs mere: DS 49004 Vejledning
Kontaktperson: Per Bach – kontaktoplysninger ovenfor.

Global Reporting Initiative, GRI
GRI er internationale retningslinjer for rapportering af samfundsansvar. GRI indeholder principper og indikatorer, og er et redskab ved rapportering af økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige præstatio-ner. Der kan vælges forskelligt ambitionsniveau for rapportering efter GRI. Den rapporterende virksomhed angiver selv (selvdeklarerer) hvilket GRI-niveau rapporten indeholder og så kan man derudover vælge at få en tredjepart (fx en revisor) om at vurdere selvdeklarationen, eller virksomheden kan få niveauet kontrolleret ved GRI.
Læs mere: GRI
og G3-retningslinjerne: G3
GRI lancerede den 23. marts 2011 en opdateret version af retningslinjerne G3.1, men begge versioner vil fortsat være gyldige indtil næste generation af GRI-retningslinjer er på plads.
Kontaktperson: Susanne Kær, VandCenter Syd, E: sk@vandcenter.dk, T: 6313 2319.

Global Compact
FN’s Global Compact er verdens største frivillige netværk for virksomheders samfundsansvar og indeholder ti principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og klima og anti-korruption. Som medlem af Global Compact forpligter man sig til årligt at udarbejde en fremskridtsrapport, hvor man beskriver, hvordan virksomheden i praksis forsøger at efterleve de ti principper.
Læs mere: Global Compact

Der findes en række gode hjemmesider om CSR bl.a. Samfundsansvar, som er udviklet og drevet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der også har udgivet en Praktisk vejledning

CSR Kompasset er blevet til i et samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og DI. Det er et gratis online værktøj, der kan hjælpe virksomheder i gang med ansvarlig leverandørstyring.
Kontaktperson: Susanne Kær – kontaktoplysninger ovenfor.

Procesledelse

LEAN og BPM (procesledelse)
Lean og BPM (Business Process Management) er metoder til analyse, optimering og formidling af processer og arbejdsgange. Lean/BPM vil forbedre kommunikation, implementering, og vedligeholdelse (dvs. løbende forbedring) af procedurer. Dette er centralt i forhold til alle standarder.
Læs mere: LEAN og BPM

Forretningsarkitektur
Forretningsarkitektur tankegangen er en udvidet form for BPM. Her er der fokus på at skabe en kobling mellem forretning (processer, arbejdsgange mv.) og understøttende IT (applikationer, databaser mv.), hvilket kan skabe markante forbedringer i effektivitet, kvalitet og medarbejdertilfredshed.
Læs mere: Forretningsarkitektur

Ledelse af vand- og spildevandsforsyninger

De følgende vejledninger er udarbejdede af ISO (International Organization for Standardization) og det er ikke muligt at blive certificerede i dem. Vejledningerne er meget overordnede. I udviklingslande hvor vand- og spildevandsforsyning er udbygget i ringe grad kan vejledningerne være nyttige som retningslinjer for, hvorledes (vel)fungerende vand- og spildevandsforsyninger kan etableres. I lande som Danmark hvor der er meget erfaring med – og regulering af - vand- og spildevandsforsyning er det vanskeligt at få øje på relevansen af vejledningerne. Vejledningerne er således primært taget med i oversigten fordi de til forskel fra de øvrige redskaber specifikt omhandler ledelsessystemer for vand- og spildevandsforsyninger. Sekundært kan vejledningerne tjene som en forholdsvist enkel beskrivelse af de væsentligste formål med at have vand- og spildevandsforsyninger.

ISO 24512:2007
Retningslinjer for ledelse af vandforsyninger og for vurdering af vandforsyningers ydelser.
Læs mere: ISO 24512
Kontaktperson: Jens Plesner, DANVA, E: jpl@danva.dk, T: 8793 3560.

ISO 24511:2007
Retningslinjer for ledelse af spildevandsforsyninger og for vurdering af spildevandsforsyningers ydelser.
Læs mere: ISO 24511
Kontaktperson: Jens Plesner – kontaktoplysninger ovenfor.

Teknisk / økonomisk ledelse

PAS55:2008
PAS55 skal ses som en “bedste praksis” inden for Asset Management. Der er tale om en tværfaglig tilgang til optimering af centrale asset management processer. Hensigten er at fremme en bæredygtig effektivisering, hvor sikring af stabile leverancer og serviceniveauer går hånd-i-hånd med omkostningseffektivitet og sikring af et acceptabelt niveau af tekniske og økonomiske risici.
Læs mere: PAS55

Klimaledelse

Klimaledelse er en forholdsvis ny ledelsesdisciplin som kan forventes at blive en integreret del af danske forsyningers ledelsessystemer i fremtiden. Selvom kun få forsyninger i dag har erfaringer med formaliserede klimaledelsessystemer giver mange af de igangværende aktiviteter allerede et flot afsæt for implementering af egentlig klimaledelse. Klimaledelse i forsyningerne handler om at skabe rammer og grundlag for beslutninger der skal tages under hensyntagen til langt større variationer i dag end tidligere. Der skal indbygges robusthed og skabes sikkerhed gennem mangfoldighed. Dette skal ske under konstant hensyntagen til at reducere CO2 belastningen mest muligt samtidig med at forsyningernes service til kunderne opretholdes på samme høje niveau. Klimaledelse i forsyninger handler i høj grad om at sammentænke klimatilpasning og forebyggelse og om at indtænke klimaaspektet i alle forsyningens aktiviteter.
Læs mere: DANVA’s vision for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren, DANVA 2009
Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren, DANVA og KL 2009 indeholder cases om klimaledelse i forsyningerne og konkrete tilpasnings- og forebyggelsestiltag.
Uddrag af artikler fra håndbogen ”Klimaledelse”, forlaget Andersen.

Klimakompasset er blevet til i et samarbejde mellem DI og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Her kan man få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere virksomhedens udledning af CO2 og andre drivhusgasser.
Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, VandCenter Syd, E: phn@vandcenter.dk, T: 6313 2423.