Spørgsmål & Svar

Her har du mulighed for at finde nogle af de hyppigt forekommende juridiske problemstillinger/spørgsmål og DANVAs bedste vurdering af disse. 

Spørgsmålene er i videst muligt omfang kategoriseret dels under områderne Vand, Spildevand og Vand&Spildevand, dels under forskellige juridiske emner. Af samme grund kan et spørgsmål og svar muligvis findes under flere kategorier. Områderne og emnerne fremgår af menuen til højre.

Ansvarsfraskrivelse
DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis.
DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.

Læs mere

Erstatning

Forældelse

Gæsteprincippet

Leje

Spildevand

Vand

Vandsektorloven

Vand & Spildevand

Persondataforordningen