Spildevandsslam

Renseanlæggene skal årligt forsørge 133.927 tons slam tørstof som et uundgåeligt restprodukt ved rensning af spildevand. Hvordan kan dette affaldsprodukt bedst udnyttes, når der skal tages hensyn til både miljø og økonomi?

Cirka 50 % af slammet udbringes i dag på landbrugsjord. Men efter omlægning af affaldsforbrændingsafgiften er der åbnet op for andre muligheder, som er økonomisk sammenlignelige med landbrugsløsningen og miljømæssigt bedre end eksport af slam til udlandet.

DANVA har i 2009 udgivet et katalog over metoder til behandling og slutdisponering af slam.

Slam er energi

DANVA har i 2010 udgivet rapporten "Slam - Fremtidens renseanlægs energi-ressource". I rapporten præsenteres resultater og erfaringer fra projektet "Energy sludge" som blev gennemført af Krüger i samarbejde med Århus Vand, Faxe Forsyning, Allerød Spildevand, Randers Spildevand og Veolia Vand. 

Ingen slam på OSD

DANVA mener, at spildevandsslam ikke bør udbringes i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. Der skal skabes hjemmel for kommunerne til at undgå udbringning af spildevandsslam i disse områder.
Spildevandsslam bør anvendes i alternative genanvendelsesprocesser som for eksempel produktion af cement eller tilslagsmateriale og/eller energiproduktion frem for genanvendelse til jordbrugsformål.

Håndtering af slam

Slamsugerfirmaer, der transporterer slam (herunder fra bundfældningstanke), skal registreres i affaldsregistret. Dette gælder ikke, hvis der udelukkende transporteres indhold fra samletanke. Læs flere detaljer på DAKOFA’s hjemmeside.